Geplaatst in Algemeen, In 't nieuws, Stamrecht BV's

CPB Rapport: Stamrechtvrijstelling vervalt per 1-1-2014

Prinsjesdag

De plannen van het kabinet staan sinds 15 september online. Hierin is opgenomen het afschaffen van de stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014. In de macro-economische verkenning 2014 staat:
‘De stamrechtvrijstelling wordt per 1 januari 2014 afgeschaft voor nieuwe gevallen (¾ mld euro)voor BV’s, bankspaar- en verzekeringsproducten. Als deze plannen doorgaan betekent dat dus het einde van de stamrecht bv en banksparen.

Wat te doen als u binnenkort een ontslagvergoeding ontvangt? Het is natuurlijk nog niet geheel duidelijk maar hier is mijn visie. Allereerst kunnen we 3 situaties onderscheiden:

1) U ontvangt uw ontslagvergoeding vóór 1-1-2014

Maakt u zich dan geen zorgen. Zet de stamrecht bv, mits gewenst natuurlijk, zo snel mogelijk op. Bv’s hebben een doorlooptijd van tussen de 3 en 6 weken (maximaal 8 weken i.v.m. vrijstelling fiscus) dus wacht er niet te lang mee.
PS: Wij kunnen in ieder geval zeker bv’s op richten voor dit jaar tot en met november.

2) Uw ontslagdatum ligt vóór 1-1-2014 maar u ontvangt de ontslagvergoeding ná 1-1-2014

Hier kan ik niets toezeggen. Als wij als Kemmelot een bv opzetten vragen we een vrijstelling bij de fiscus aan. Deze is 4 maanden geldig. Zolang de wetgeving niet door de eerste kamer is geldt er niets. De behandeldata van de financiële paragraaf zijn 19 november in de tweede kamer en 16 en 17 december in de eerste kamer.
Aangezien een verkregen vrijstelling van de fiscus rechtsgeldig is lijkt mij dat je tot die datum stamrecht bv’s kan oprichten en benutten, ook als de verkrijging van de gelden ná 1 januari 2014 ligt.
Echter als we de tekst van de troonrede letterlijk moeten interpreteren geldt er geen stamrechtvrijstelling meer vanaf 1-1-2014. Het gaat er dus om of er overgangsrecht komt.

3) Uw ontslagdatum ligt ná 1-1-2014 en de uitbetaling van de vergoeding ook.

Hier zie ik nog een mogelijkheid, mits er overgangsrecht komt, de bv is opgericht voor 1 januari en de goedkeuring bij de fiscus tijdig is aangevraagd. Daarnaast de datum van verkrijging van de vergoeding niet na de geldigheidsdatum van de goedkeuring van de fiscus liggen. De geldigheidsduur hiervan is normaliter 4 maanden.

Natuurlijk is dit allemaal enigszins koffiedik kijken. Behoort u tot groep 1 dan moet u zich geen zorgen maken. Behoort u tot groep 2 en 3 dan is niets 100% zeker.

Rogier Kemme
Kemmelot

Geplaatst in Algemeen

Ontslag in 2014 en toch een stamrecht BV?

Denk vooruitWij worden op het ogenblik veel gemaild en gebeld door mensen waarbij de ontslagdatum en/of het ontvangen van de ontslagvergoeding plaatsvinden in 2014. Zij willen graag de vergoeding in de stamrecht bv storten maar hebben vernomen dat de stamrecht bv waarschijnlijk vanaf 1-1-2014 zal worden afgeschaft. De vraag rijst: wat nu te doen?

Het gaat er om wat de als maatgevend wordt gezien voor het gebruik maken van de stamrechtvrijstelling.
Dit kan zijn het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst, de ingangsdatum van het ontslag, het aangaan van de stamrechtovereenkomst, de oprichting van de bv of het overmaken van de gelden.
Hier is nog geen consensus over maar er zijn wel parameters die beïnvloedbaar zijn. Zo gaan wij er van uit dat als de bv is opgericht, de goedkeuring van de fiscus is afgegeven en er een stamrecht is bedongen bij de werkgever je aanzienlijk meer kans hebt dat je van de stamrechtvrijstelling gebruik mag maken.

Ons advies zou dan ook zijn bij een komend (dreigend) ontslag zo spoedig mogelijk de bv op te zetten. Wij gaan dan direct de goedkeuring bij de fiscus aanvragen. Als deze wordt afgegeven bewaren wij deze bij het dossier. Daarnaast bedingen we het stamrecht bij de werkgever en maken een 3-partijenovereenkomst. Zodoende is de kans dat u de ontslagvergoeding in een stamrecht bv mag storten, ook al vindt het ontslag en/of de uitkering plaats in 2014, zeer groot.

Aan de parameters die wij niet alleen in de hand hebben – datum van beeïndiging en overmaken van de gelden – zou u misschien zelf wat kunnen doen. Zo is het niet verboden om een ontslagvergoeding eerder overgemaakt te krijgen dan de ontslagdatum!

Let wel, zorg dat u er zo spoedig mogelijk bij bent! Het ligt voor de hand dat na goedkeuring door de tweede en/of eerste kamer de belastingdienst de opdracht zal krijgen op de ontslagvergoedingen te ontvangen na 1-1-2014 geen stamrechtvrijstelling meer toe te passen.
Sommige Belastingdiensten zetten een geldigheidstermijn in de goedkeuring. Het overmaken van de gelden dient binnen deze termijn te geschieden. Als er een termijn wordt genoemd betreft dit meestal 4 maanden.

Interesse? Bel ons op 020-775 19 88 of mail ons op info@kemmelot.nl.

Rogier Kemme
Kemmelot stamrecht specialist bv

Geplaatst in Algemeen, In 't nieuws, Stamrecht BV's

‘Afschaffen stamrecht-bv ondoordacht’

De vaste lezers van dit blog zal het niet ontgaan zijn dat ik me al geruime tijd erger aan de onzinnige plannen die bedacht worden in Den Haag. Het lijkt eerder regel dan uitzondering te zijn dat men met ideeën komt die ondoordacht en kortzichtig zijn.
Dan maar proberen om met een ingezonden stuk de dames en heren duidelijk te maken wat ze nu werkelijk aan het doen zijn. Wie weet helpt het….. (Financieel Dagblad 13 augustus 2013)

Financieel Dagblad 13-08-2013
Financieel Dagblad 13-08-2013
Geplaatst in Algemeen

Plannen rondom stamrecht bv zijn ondoordacht en werken contraproductief

TWEEDE KAMER-ZETELSDe coalitie heeft om de bezuinigingsdoelstellingen te halen haar pijlen gericht op de stamrecht bv. Het betreffen twee voorstellen: het geven van een belastingkorting en het afschaffen van de stamrecht bv vanaf 1 januari 2014. De voorstellen zijn niet alleen kortzichtig, maar werken ook nog eens averechts.
Allereerst wil de coalitie een belastingkorting geven als de bestaande stamrecht bv (gedeeltelijk) wordt uitgekeerd in 2014.
De reden om deze korting te geven is mensen met een stamrecht bv te bewegen deze gelden naar privé over te hevelen en zo bestedingen te stimuleren en hierdoor de economie aan te jagen. Zo hoopt de regering 1,2 miljard aan extra belastingen op te halen, omdat de regering verwacht dat veel mensen gebruik van deze regeling zullen maken. Het plan is een korting te geven over 20% van de uitkering. Hierover zou dan geen belasting hoeven te worden betaald. Een mooi lokkertje om in 2014 uw stamrecht bv geheel of gedeeltelijk uit te laten keren, zo lijkt het. Hoe ziet het er echter in de praktijk uit?

Een voorbeeld: de ontslagvergoeding in de bv: €100.000.
U laat de hele vergoeding in 2014 uitkeren en u heeft verder geen inkomsten. Dan betaalt u over €20.000 dus geen loon-/inkomstenbelasting, maar de €80.000 valt gedeeltelijk in de 52%. Deze hoogste belastingschaal begint vanaf €56.000 en dus betaalt u over €24.000 52% belasting!
Had u de € 100.000 echter over meerdere jaren uitgekeerd, dan was de uitkering niet in de 52% gevallen en was daarmee belasting bespaard. Scheelt dit al maar één belastingschijf dan was de besparing al 10% geweest en bij 2 belastingschijven 19%. Dit is al meer dan de belastingkorting over 20% van de ontslagvergoeding.

Er zit echter nog een addertje onder het gras. Zolang het geld in de stamrecht bv zit, betaalt u geen vermogensrendementsheffing. Over het geld dat u overhevelt van uw stamrecht bv naar privé wel. Dat betekent dat u over het netto overgebleven geld boven de vrijstelling jaarlijks 1,2% moet gaan afdragen.

Het tweede voorstel is om vanaf 1 januari 2014 de stamrecht bv af te schaffen. Deze maatregel moet ten doel hebben de ‘misgelopen’, of beter gezegd ‘uitgestelde’ belastingclaim nu direct te ontvangen. Als iedereen die een ontslagvergoeding ontvangt er inderdaad voor zou kiezen direct af te rekenen in plaats van het door te storten in een stamrecht bv, dan levert dat de staat geld op in de vorm van loonbelasting.

Maar waarom kiest iemand voor een stamrecht bv? Dat is niet alleen het fiscale voordeel, dat kan zoals eerder genoemd ook met banksparen worden verkregen. Een belangrijke reden om voor een stamrecht bv te kiezen is dat men relatief vrij is om te bepalen hoe rendement wordt gemaakt. Men kan bijvoorbeeld een lening uit de stamrecht bv nemen en dit als eigen geld in een woning te steken. Vaak wordt ook een gedeelte van de hypotheek afgelost en dient de stamrecht bv als geldverstrekker. Aangezien banken steeds vaker een geldelijke inbreng verlangen van de koper bij de aankoop van een woning kan de stamrecht bv hierbij uitkomst bieden.
Maar nog vaker wordt de bv gebruikt om een eigen bedrijf op te starten. De meeste mensen die een stamrecht bv laten opzetten zijn boven de 45 jaar en hebben minder kans op de arbeidsmarkt dan jongeren. Zij kiezen er vaak voor om – al dan niet na het versturen van menige sollicitatiebrief – voor zichzelf te beginnen. Men kan er voor kiezen dan in de bv te gaan ondernemen of de bv te laten dienen om de eerste kosten van de onderneming (overhead) te financieren. Denk hierbij aan het (voor-)financieren van kantoorruimte, auto, inkoop goederen, etc.

Dit is niet alleen een goedkope en makkelijke manier, maar soms ook bittere noodzaak. Banken staan immers niet bepaald in de rij ontslagen werknemers een financiering te verlenen om een eigen bedrijf op te zetten. En dit kabinet wil dus in tijden van crisis en hoge werkloosheid een perfect financieringsinstrument verbieden!

Geplaatst in Algemeen, In 't nieuws, Stamrecht BV's

Fiscus jaagt op foute stamrecht bv’s!

controleur

5 aandachtspunten waar je op moet letten als je controle krijgt.

Het is u misschien niet ontgaan. De fiscus is sinds halverwege vorig jaar actief stamrecht bv’s aan het controleren.
Reden om u zorgen te maken? Nee, als u de bv bij een degelijke partij hebt laten opzetten – zoals wij – en u zich verder aan de regels houdt, dan is er weinig aan de hand. Alleen moet u wel weten welke regels.

Allereerst; waarom controleert de fiscus?

Welnu, de economische crisis heeft o.a. twee consequenties: 1) meer ontslagen en – mede daardoor – 2) minder financiële armslag voor veel mensen.
Dit brengt weer twee resultanten met zich mee: de ontslagen zorgen voor meer ontslaguitkeringen. Immers in de meeste gevallen moet bij een gedwongen ontslag een vergoeding uitgekeerd worden volgens de kantonrechtersformule. Doordat vaak oudere werknemers worden ontslagen met relatief lange dienstverbanden zijn de vergoedingen vaak hoog en is voor veel mensen de stamrecht bv een ideale oplossing (zie andere bijdragen hierover op deze website). Er worden dus veel stamrecht bv’s opgericht.
Het tweede punt is dat de mensen met een stamrecht bv vaak niet 1,2,3 aan de slag komen en hun bv nog wel eens willen zien als een spaarpot. Kortom ze nemen er geld uit op.
Deze combinatie leidt er toe dat veel bv’s schulden hebben. Nu hangt er boven iedere bv nog steeds een belastingclaim en die ziet de fiscus graag verzilvert. Echter van een kale kip kan je niet plukken, en dat geldt ook voor de bv. De fiscus wil dus voorkomen dat de bv’s die gaan uitkeren niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Waar controleert de fiscus op? Hier 5 punten binnen de bv die je in ieder geval op orde moet hebben:

1) Als je uit een BV geld opneemt en je hebt hiervoor geen actuariële berekening laten maken, je stuurt de fiscus geen loonstrook en je draagt (dus) geen belasting af kan dat alleen in de vorm van een lening vanuit de bv.
Maar deze lening moet vanuit het oogpunt van de bv wel zakelijk interessant zijn (wanneer dit is ga ik nu niet verder op in dat gaat voor dit blog te ver). Zorg dus dat je een leenovereenkomst hebt met daarin opgenomen het geleende bedrag, de looptijd van de lening, het aflosschema en de rente die je betaalt.

2) Zorg dat de lening niet te hoog is. Een bv heeft net zoals een bank zekerheid nodig. Is die er niet – zoals normaliter bij een persoonlijke (consumptieve)lening of doorlopend krediet – houdt de lening dan beperkt. Wel mag je een groot bedrag lenen als er sprake is van een verpanding. Echter deze dient bij de notaris bekrachtigd te worden (hypothecaire akte) en mag niet onderhands zijn (een zogenaamde positief/negatief-verklaring).

3)Als je uitkeringen wilt laten doen uit de bv zorg dan dat hier een actuariële berekening aan ten grondslag ligt.
Zorg dat de fiscus een loonslip ontvangt bij iedere maandelijkse, kwaartaalijkse of jaarlijkse betaling. En, zorg dat er een aanvullende stamrechtovereenkomst wordt opgesteld met daarin vermeld het kapitaal dat voor de uitkeringen is gereserveerd. En het allerbelangrijkste: zorg dat dit kapitaal ook fysiek in de bv aanwezig is! (NB: laat je de boekhouding van je bv door ons doen dan dragen wij hier allemaal zorg voor)

4) Kom de schriftelijke afspraken die je met je eigen bv maakt na!!! Staat er dat je ieder jaar aflost, los dan ook af! Staat er in de leningovereenkomst dat je 6% rente betaalt aan het einde van ieder kalenderjaar, betaal die dan ook!

5) Last but not least: zorg dat de oprichting in orde is. Stamrechtovereenkomsten die ondertekend (gedateerd) zijn nadat de bv is opgericht en de gelden zijn gestort zijn niet geldig. En zo kan ik er nog wel aan paar verzinnen.

Wil je een BV oprichten of de boekhouding ervan laten doen? Bel ons op 020-775 19 88 of info@kemmelot.nl
Rogier Kemme
Kemmelot Stamrecht Specialist BV

Geplaatst in Algemeen

Ontslagen binnen uw bedrijf? 3 redenen een ontslagvergoedingspecialist in te schakelen!

Eerste sheet van de bedrijfspresentatie 'Wat te doen met een ontslagvergoeding'
Eerste sheet van de bedrijfspresentatie ‘Wat te doen met een ontslagvergoeding’
Werkt u bij een bedrijf waar (gedwongen) ontslagen vallen? Bent u HR-medewerker of hoofd-personeelszaken? Of is een van uw collega’s HR-medewerker en belast met het begeleiden van scheidend personeel?
Laat dit artikel dan aan hem of haar lezen. Waarom? Omdat het begeleiden van ontslagen medewerkers veel beter kan en ook nog eens ontzorgt.

Als er sprake is van ontslag wordt dit vastgelegd in een vaststellings-overeenkomst. In deze overeenkomst staan een aantal zaken geregeld zoals de reden van ontslag, de opzegtermijn, de ontslagdatum, de ontslagvergoeding, de eindafrekening, de finale kwijting, een geheimhoudingsbeding en eventuele aanvullende bepalingen. Zo kan er in opgenomen worden dat er een vergoeding beschikbaar is vanuit de werkgever voor juridisch en/of financieel advies.
De overeenkomst kan worden getoetst bij een rechtswinkel of via de rechtbijstandverzekering. Ook kan een advocaat desgewenst worden ingeschakeld (let op de kosten!).
Accepteert de werknemer daarna de overeenkomst dan is deze echter verder aan zijn lot overgelaten. Het is meestal de eerste keer dat een werknemer te maken krijgt met ontslag en de materie is voor de meeste dan ook volstrekt nieuw. Wat moet hij of zij met de ontslagvergoeding doen? Hoe wordt deze zo dadelijk uitgekeerd? Wat is voor hem of haar het beste gezien de kansen op nieuw werk?
Dit staat niet in de vaststellingsovereenkomst en een route naar goed advies hieromtrent wordt ook niet aangereikt. Wat overblijft is een zoektocht naar advies met geen enkele waarborg voor kwaliteit.

Door ons in te schakelen bewerkstelligt u drie zaken:

1) De werkgever (lees: bij grotere bedrijven de afdeling HR/PZ) ontvangt aanzienlijk minder vragen over het hoe en wat van de ontslagvergoeding. Wij vangen vragen af voor nu en in de toekomst. Een werknemer zal een inhoudelijke vraag over de vergoeding immers ook weer neerleggen bij een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is.

2) Doordat de werknemer in een individueel gesprek of na een presentatie informatie ontvangt wordt zijn of haar financiële situatie ook duidelijk. De (ex)werknemer weet hoe het inkomensplaatje er uit komt te zien wat een hoop ontevredenheid en onrust wegneemt.

3) Als de werknemer de ontslagvergoeding op een bankspaarrekening of in een BV wil laten storten en wij verzorgen dat, dan hoeft de werkgever alleen maar af te wachten tot alle zaken door ons zijn geregeld. Wij zorgen voor een goedkeuring van de fiscus, het rekeningnummer waarop kan worden gestort, een RVU-verklaring en desgewenst een drie-partijenovereenkomst. Dit scheelt een hoop onduidelijkheid en voorkomt te vroeg genomen verkeerde keuzes.

Een bureau als het onze inschakelen heeft dus niet alleen voordeel voor de ontslagen werknemer zelf, maar ook voor de werkgever, en (mits aanwezig) meer specifiek de afdeling PZ of HR. Het zorgt dat er duidelijkheid is over de hoogte van de vergoeding, de financiële consequenties voor de ontvanger, het aanwenden van de vergoeding en de gehele afhandeling.
Zo nemen we niet alleen de scheidend werknemer werk uit handen, maar ook de werkgever.

Interesse? Voor informatie hoe we werken of het maken van een afspraak bel 020-775 19 88 of mail ons op info@ontslagvergoeding.nu

Rogier Kemme
Kemmelot – de ontslagvergoedingspecialist.

Geplaatst in Algemeen, In 't nieuws, Stamrecht BV's

Rendement maken binnen uw BV

cropped-logo_defi_kemmelot_administraties-1.jpgDonderdag 2 mei verlaagde de ECB de rente weer met 0,25% tot 0,5%. Een historisch dieptepunt. Hierdoor wordt ook de rente op reguliere spaarrekeningen zo laag dat inflatie niet eens bij te houden is. Steeds vaker krijgen wij dan ook de vraag of er geen alternatief is voor (bank)sparen. Jazeker, er is wel degelijk een alternatief en dat is beleggen. Velen van u zullen dan meteen zeggen ‘daar wil ik niets mee te maken hebben’, ‘ik hoor alleen maar verhalen dat je daar geld mee kan verliezen’. Nu kunnen wij ons dat goed voorstellen dat u zo denkt maar dat komt niet door het beleggen zelf maar door de manier van beleggen. Een goede portefeuille zal op de langere termijn altijd een hoger rendement geven dan sparen, mits er sprake is van goede spreiding en herbalanceren. De jaren ’90 waren fantastische beleggingsjaren waardoor velen het risico uit het oog verloren en te speculatief zijn gaan beleggen. De gevolgen daarvan kennen we inmiddels en dat maakt de meeste mensen dus ook zo angstig voor beleggen.

Goede vermogensbeheerders hebben een andere kijk op beleggen. Zij moeten meer risicomanager zijn dan vermogensbeheerder. In plaats van focus te hebben voor het rendement dat gehaald moet worden moet de nadruk juist liggen op de risico’s die je met de belegging loopt, en dus moet vermijden. Risico is te managen en rendement is iets wat je krijgt, maar als je risico’s goed weet te managen dan komt het rendement vanzelf.

Binnen de stamrecht BV moet je rekening houden met enkele beperkingen qua mogelijkheden die je met een eventueel voorhanden zijnde box III vermogen niet of minder hebt. Zo mag er nooit te veel risico worden genomen binnen de stamrecht BV. Ten eerste omdat de fiscus weliswaar eist dat je rendement maakt over je stamrechtkapitaal maar niet wil dat er te grote risico’s worden gelopen. Daarnaast kan het zijn dat er uit het stamrechtkapitaal al onttrekkingen (moeten) worden gedaan in de vorm van inkomen. Deze onttrekkingen mogen niet in gevaar komen door onvoorziene (negatieve) rendementen. Het volledige bedrag aan opties schrijven met als gevolg dat de belegging verdampt zal de fiscus niet accepteren.

Als een iemand ons vraagt of en hoe hij dan wel moet beleggen geven we altijd aan dat dat geheel zijn eigen keus en verantwoordelijkheid is. Allereerst omdat wij zelf geen beleggingsexperts zijn maar alleen stamrecht BV’s oprichten en deze zaken beslist gescheiden willen houden. Los daarvan zijn wij ook helemaal niet gediplomeerd om beleggingsadviezen te geven. Wel kunnen we aangeven met welke vermogensbeheerders wij een goede ervaring hebben…

Bij één vermogensbeheerder waar wij inmiddels goede ervaring mee hebben herkennen wij twee portefeuilles die binnen een stamrecht BV uitstekend geschikt zouden kunnen zijn. Zo is er één gericht op inkomen voor degene die regelmatig geld moet onttrekken uit de Stamrecht BV en één gericht op groei van het stamrechtkapitaal (waaruit later dan kan worden onttrokken). Om u een idee te geven, de portefeuille gericht op inkomen heeft vanaf 1-1-2007 tot heden een rendement laten zien van 38% en de groei portefeuille over dezelfde periode een rendement van 58%, na aftrek van alle kosten en ondanks het slechte beursjaar 2008. Nu zijn rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomst maar het geeft wel een indicatie hoe uw geld kan renderen als risico’s goed worden gemanaged.

Of beleggen binnen uw stamrecht BV past hangt geheel af van uw persoonlijke situatie. Voor velen die een wat langere termijn hebben en niet tevreden zijn met de huidige rentevergoeding kan het uitstekend geschikt zijn. Voor anderen, die op korte termijn een aanzienlijk deel van hun BV-gelden willen aanwenden misschien juist weer niet. Indien u een keer geheel vrijblijvend een gesprek wilt over de mogelijkheden met beleggen en of dat binnen uw BV wel verstandig is, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken.

Rogier Kemme
Kemmelot Stamrecht BV Specialist
Mail: info@stamrechtbv.net
Telefoon: 06-50801487

Geplaatst in Algemeen, Stamrecht BV's

Wat levert een stamrecht BV op?

RendementOm een of andere reden schrijf ik de meeste blogs in de nacht. Altijd lekker rustig en schijnbaar worden dan de gedachten van de dag beter geordend. Zo schreef ik 3 dagen geleden een blog met de titel: ‘Wat kost een stamrecht BV?’ Om wat extra attentie te genereren tweette ik via mijn twitteraccount @Bankspaar_of_BV: Wat kost een stamrecht BV? https://stam-recht.nl/2011/08/09/is-een-stamrecht-bv-duur/
Gisteravond kwam daarop het volgende antwoord via twitter binnen: Vraag liever: Wat levert een stamrecht BV je op? Heel veel voordelen!“@Bankspaar_of_BV: Wat kost een stamrecht BV?
Behalve dat ik het een leuke reactie vond, en de tweep (ik meen de benaming voor iemand die tweet) complimenteerde met zijn goede suggestie dacht ik een blog met eenzelfde naam toch al zeker geschreven te hebben. Dus ik zoeken tussen mijn blogs…..maar dit bleek niet het geval! Eigenlijk best vreemd, omdat het oprichten van stamrecht BV’s mijn werk is, dacht ik nog. Maar waarom dan niet?? Welnu, omdat dit heel moeilijk aan te geven is. Maar laat ik toch een poging doen.

Als wij een BV oprichten zorgen we er niet alleen voor dat de akte gepasseerd wordt, dat er een stamrechtovereenkomst wordt opgesteld en dat er een akkoord van de fiscus komt. We regelen ook dat er een uitgebreide omschrijving wordt opgenomen over wat de BV wel en niet mag. Zo heb je maximale vrijheid om het geld uit de ontslagvergoeding aan te wenden hoe het jou goeddunkt. Dit is een zeer belangrijke stap, want het doel van de BV moet stroken met de activiteiten die erin worden ondernomen. Zo hebben wij een uitgebreid artikel opgenomen over de vorm waarin de BV met het ingelegde vermogen mag proberen rendement te maken. De BV mag ze dit doen door het geld op een spaarrekening te zetten of in aandelen te beleggen. Maar dit kan ook gebeuren door (hypothecaire) schuldvorderingen aan te gaan. Ik zal u alle mogelijkheden die omschreven worden besparen maar wil de meest gemaakte keuzes hier even op een rijtje zetten.

Sparen: Je kan het geld op een spaarrekening zetten. Op het ogenblik heeft Westland-Utrecht wat dat betreft een van de meest aantrekkelijk rekeningen. Op het moment van schrijven zit er 2,00% rente op. Geen opname- en geen stortingsbeperkingen. Ook kan je kiezen voor een deposito en die voor meer jaren vastzetten. Kies je voor een looptijd van 10 jaar dan zit daar nu (april 2013) een maximale rente op van ca 3,5%. Daarmee heb je het wel gehad in spaarland. Samengevat: sparen vrij opneembaar geeft een rendement van 1,0% tot 2,0% en sparen op de langere termijn een rendement van 2% tot 4%.

Beleggen: Tja, wie durft er hier nog een rendementsprognose op los te laten….Je kan ervoor kiezen via de bank dan wel via Binck of Alex je gelden te beleggen in verschillende mixfondsen of in aandelen die je zelf selecteert. Ook kan je er voor kiezen het geld via een bank in bepaalde beleggingsfondsen te investeren. Verder ga ik alle mogelijkheden van opties, derivaten en trackers hier niet behandelen. De opbrengsten blijven echter onzeker, zeker als het percentage aandelen substantieel is. Mijn ervaring in 25 jaar financiële dienstverlening: als je er niet een hobby van maakt er je bijna iedere dag mee bezig te houden beleg dan in beleggingsfondsen of ga praten met een beleggingsstrateeg (via Kemmelot te benaderen). Rendement op korte termijn (1 tot 5 jaar) tussen de -40% en +50%, , op middenlange termijn (5 tot 15 jr) tussen de 0% en 15% en op lange termijn (>15 jr) tussen 5 en 15%

Lenen: Lenen uit een BV is wordt relatief veel gedaan. Dit omdat het geld in principe gemakkelijk opneembaar is d.m.v. overschrijving of zelfs via pinnen. Er moet wel een leningovereenkomst worden gemaakt. Omdat er geen sprake is van onderpand is het bedrag wat je van de fiscus mag opnemen als lening relatief beperkt. Denk hierbij aan wat een geldverstrekker u zonder onderpand ter beschikking zou stellen. De fiscus is er niet gek op. Door de aanhoudende crisis nemen steeds meer mensen geld op uit de BV waardoor ze een schuldpositie verkrijgen aan hun BV. Als de BV gaat uitkeren zal er op enig moment ook weer terugbetaald moeten worden…. Rendement voor de BV: tussen 3,5% en 10%

Hypotheek verstrekken: Door je hypotheek vanuit privé (deels) over te nemen garandeer je de BV inkomsten op middellange c.q. lange termijn. Er moet dan wel een hypothecaire akte worden opgemaakt via de notaris. Een onderhandse akte of positief/negatief-verklaring wordt niet (meer) geaccepteerd. In de leenovereenkomst leg je de voorwaarden en de hoogte van de rente vast. Deze rente mag wat afwijken van de reguliere rente die door commerciële geldverstrekkers wordt gehanteerd. Denk daarbij aan een marge van 25%. Afhankelijk van de rentevastperiode levert dit de BV een rendement op van 3 tot 8%.

Een bedrijf starten: Veel mensen gaan na hun ontslag voor zichzelf beginnen. Dit kan via een eenmanszaak, VOF of een BV. Als je overweegt dit in een BV te doen kan de stamrecht BV hiertoe gebruikt worden.
De stamrecht BV wordt dan BTW-plichtig en gaat functioneren als een gewone onderneming. U kunt er voor kiezen een handelsonderneming te starten of diensten te verlenen, bijvoorbeeld als consultant of interim-manager. Als u declareert vanuit de BV vallen de gelden ook binnen de BV. Rendement….wie zal het zeggen?

Participeren in een bedrijf: Sommige mensen krijgen de mogelijkheid zich in te kopen in een bestaande onderneming. Dit kan met eigen geld maar dat is er niet altijd. Dan zou het kunnen gebeuren door een lening op te nemen uit de BV, echter zoals hierboven besproken heeft dit z’n beperkingen. Met name ook omdat er geen sprake is van zekerheidsstelling(en). Maar je kan de BV ook rechtstreeks laten participeren in het bedrijf. Het voordeel voor de BV is dat deze het winstrecht krijgt als rendement op haar investering over het gedeelte waarin ze in het bedrijf deelneemt. Dat rendement is afhankelijk van afspraken en de winst van het bedrijf.

Rendement betekent overigens geen winst voor de BV. Wil je meer weten over het verschil kijk dan hier. Het rendement dat u op uw BV haalt hangt dus af van wat u met uw geld doet. Wilt u risico’s nemen of niet, welke horizon heeft u, wat heeft u minimaal nodig.
De vraag: Wat levert een stamrecht BV op kan dus beter anders beantwoord worden. Dat is namelijk dat u maximale vrijheid heeft met uw geld, inclusief het gedeelte dat bij het niet oprichten van de BV direct naar de fiscus was gegaan.
Wilt u advies omtrent de aanwending van uw stamrechtgelden dan kunt u altijd bij ons terecht.

Rogier Kemme
Kemmelot Stamrecht BV Specialist
info@stamrechtbv.net
020-775 19 88

Geplaatst in Algemeen, Stamrecht BV's

Vier redenen om een ‘kleine’ ontslagvergoeding toch in een BV te storten

liever pin dan contant Stel u ontvangt een ontslagvergoeding van tussen de 20.000 en 50.000 euro. U heeft van de stamrecht BV constructie gehoord maar twijfelt of het in uw geval wel de juiste keuze is…. Hierbij 4 redenen, die wij bij Kemmelot vaak tegenkomen, waarom mensen zo’n bedrag in een BV laten storten.

1. Onzekerheid over de toekomst. Veel mensen hebben geen flauw idee óf en zo ja wanneer ze weer aan het werk komen. Dit maakt dat ze ook niet weten óf en wanneer ze geld nodig gaan hebben. Bijvoorbeeld als aanvulling op hun (lagere) ww-uitkering, of na het stoppen van die WW-uitkering. Of voorlopig helemaal niet omdat ze weer een baan hebben. Doordat bankspaarrekeningen vrij rigide zijn, is het moeilijk de uitkeringen tussentijds aan te passen. Een BV biedt door de mogelijkheid van het opschorten van uitkeringen en/of door hierin een zogenaamde hoog-laagconstructie aan te brengen (1:10) meer mogelijkheden.

2. 52% is toch te veel belasting. Je hoeft niet altijd 52% belasting te betalen als je de ontslagvergoeding direct laat uitkeren. Dit is pas het geval als alle (andere) inkomensbestanddelen in het jaar van verkrijging van de vergoeding boven de schijf van 42% uitkomen. Deze begint in 2013 pas bij € 55.991. Echter de ontslagvergoeding komt bovenop (a) het al genoten salaris, inclusief vakantiegeld en overige emolumenten en (b) inclusief de WW-uitkering tot het einde van het jaar. Uit de som van a + b + ontslagvergoeding volgt het volledige inkomen en dus de belastingdruk.

3. Eigen bedrijf starten. Een reden die vaak als eerste genoemd wordt, zowel als reden om wél of juist niét een BV te openen. Het is namelijk niet zozeer dat je de stamrecht BV gaat gebruiken als vehikel om in te gaan ondernemen – dit kan overigens ook – maar om een startkapitaal te hebben om dit te doen. Een financiering (lening) vanuit de BV naar de eigen zaak is normaal gesproken rentedragend. Deze rente is rendement van de BV en is tevens aftrekbaar binnen de (eenmans-)zaak. Een financiering bij de bank is in deze tijd moeilijk te krijgen en is bovendien vaak aan strenge voorwaarden onderhevig.

4. Kosten vallen mee. Puur de kosten waar je jaarlijks aan vast zit zijn € 450 per jaar ex btw. Dit zijn de kosten van boekhouding, aangifte VpB en het deponeren van de jaarcijfers. Wij doen dat voor u dus u heeft daar geen omkijken naar. Omdat de kosten ook nog eens aftrekbaar zijn blijft er netto zeg € 325 over. Dit is op een ontslagvergoeding van € 25.000 slechts 1,3% aan kosten.

Kijkt u maar eens of e.e.a. op u van toepassing is.

Rogier kemme
Kemmelot
BV oprichten?