Zelf wel of geen 18.000 euro startkapitaal storten…

Door € 18000 te lenen en in de BV te stoppen, wordt het aandelenkapitaal volgestort. Dat kapitaal is ooit bedacht om te voorkomen dat BV’s zouden worden opgericht, maar over niet voldoende middelen zouden beschikken om daadwerkelijk de in de doelomschrijving omschreven activiteiten uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan het hebben van voldoende middelen voor het uitkeren van de stamrechtverplichting, het aangaan van schulden of de in- en verkoop van goederen mits aangegeven in de akte.

Het lijkt er nu op dat deze regel zal worden afgeschaft maar omdat dit al 4 jaar wordt geroepen geloof ik het pas als het daadwerkelijk is ingevoerd. Voor 1 januari 2012 was de afschaffing van de minimumkapitaaleis gepland maar deze datum is niet gehaald. Volgens veel notarissen zal de afschaffing nu per 1 januari 2013 plaatsvinden. De Eerste Kamer moet echter nog akkoord gaan maar de kans dat de invoering op die datum gaat plaatsvinden is nu wel wat groter. Overigens staat de behandeling van het wetsvoorstel nog niet op de agenda van de Eerste Kamer. Voorlopig dient er voor het oprichten van een BV dus 18000 euro aanwezig te zijn.

Nu hebben veel mensen die € 18.000 niet voorhanden. Wij (Kemmelot) kunnen in zo een geval dit bedrag in samenwerking met de bank laten voorschieten. Dit is kosteloos, dus om die reden hoeft u het niet te laten. Veel mensen vragen wat van het voorschieten de consequenties zijn.

Nu hoeft de € 18.000 in de praktijk vaak niet te worden terugbetaald aan de BV* Ook niet als de BV gaat uitkeren. Officieel moet dit wel, het is tenslotte een lening met een looptijd en aflossing, echter omdat het bedrag niet inkomstenbelastingplichtig is – het komt voort uit ‘netto’ geld – maakt het voor de bruto-netto berekening en de afdracht aan de fiscus niet uit of deze bij de uitkeringen wel of niet wordt meegenomen*. Het wel of niet terugbetalen van de € 18.000 – mits voorgeschoten – hoeft dus geen belemmering te zijn.

25-8-2013: * Er komen veel vragen over bovenstaande passage. De verplichting tot het storten van 18.000 is inmiddels afgeschaft, echter er zijn veel mensen die een bv hebben waarbij ze de 18/m destijds hebben moeten storten. Omdat de 18.000 netto geld is hoeft deze in principe niet te worden betrokken bij de belaste uitkeringen. Echter als er een tekort ontstaat in de BV t.o.v. de in de stamrechtovereenkomst overeengekomen uitkering gebaseerd op de destijds ontvangen ontslagvergoeding – hier kan sprake van zijn als het behaalde/te behalen rendementen minder zijn dan de oprenting in de stamrechtovereenkomst minus de kostenreserveringen – kan deze worden aangesproken.
Daarnaast controleert de belastingdienst op het ogenblik streng op leningen. Dit houdt in: of de rente jaarlijks wordt voldaan en of de lening (tijdig) wordt terugbetaald.

Echter, als je het geld laat voorschieten moet dit geld ook weer worden terugbetaald aan de schuldeiser, de bank. Zodoende wordt na het passeren van de akte het geld weer teruggestort naar de bank. Op dat moment ontstaat een schuld van u (privé) aan de BV. Over deze schuld moet een zakelijke rente worden betaald, over de hoogte valt te discussiëren maar ligt op dit moment tussen de 3 en de 6 % per jaar. Dit betekent dat u per jaar bijvoorbeeld € 600 euro betaalt aan uw eigen BV. Op zich is dit geen probleem maar over deze rente betaalt u bij uitkering wel weer inkomstenbelasting. Op zich is dit ook geen probleem alleen is de rente als je deze betaalt niet aftrekbaar. Daarnaast verwacht de fiscus dat u bovenstaande afspraken wel heeft vastgelegd.

Als u liever geen rente zoals in bovenstaand voorbeeld betaalt, dan stort u het gehele bedrag zelf naar de BV. Een voordeel kan zijn dat over de naar de BV gestorte gelden niet meer de 1,2% vermogensrendementsheffing hoeft te worden afgedragen. Een fiscaal voordeeltje dus (sommige mensen hevelen om die reden zelfs tonnen eigen vermogen over naar hun BV).

Heeft u het geld echter niet (beschikbaar) dan loont het de moeite zelf € 500 euro naast de voorgeschoten € 18.000 te storten. Oftewel de € 18.000 lening te beperken tot een lening van (minder dan) € 17.500. Een lening van (minder dan) € 17.500  is vrijgesteld van rentebetaling. De grens van het berekenen van rente over geleend kapitaal is namelijk gesteld op 17.500.

Bent u van plan uit uw BV geld op te nemen voor een lening aan uzelf of aan derden dan heeft bovenstaande maatregel geen enkele zin. Immers de € 17.500-grens geldt voor alle leningen samen. Komt u met één of meerdere leningen boven dit bedrag uit dan vervalt de regel en dient u over iedere geleende euro alsnog rente te betalen.

Conclusie: als u de € 18.000 niet beschikbaar kan stellen, moet dit zeker geen reden zijn om geen BV te verkiezen voor de ontslagvergoeding. Zorg er wel voor – dat als u het bedrag laat voorschieten – er een deugdelijke leningovereenkomst aan ten grondslag ligt.

Brengt u bij ons de boekhouding onder – standaard slechts € 450 per jaar – dan verschaffen wij u de leningovereenkomst.

Rogier Kemme,  Kemmelot Stamrecht BV Specialist/ info@stamrechtbv.net/ 020-775 19 88

*Zou het wel verplicht worden gesteld de € 18.000 terug te storten wanneer de BV tot uitkering komt en heeft u dit bedrag niet voorhanden dan kunt u op 65 (of 67)-jarige leeftijd het geld opnieuw van de bank lenen, het in de BV storten en het als jaaruitkering (sterftekans is immers <1jaar op die leeftijd) weer terugstorten via uw eigen rekening naar de bank. Op dat moment heeft u alsnog aan alle verplichtingen voldaan.

Uitstel of afstel? (oriënteren is prima…..maar wacht niet tè lang!)

Enige tijd geleden belde een mevrouw ons. Ze was ons op het spoor gekomen via de website stamrechtbv.net en wilde nu toch eens wat met haar ontslagvergoeding doen. Op zich niets vreemds: het ging om een ontslagvergoeding van ca € 70.000. Het bedrag was al vastgesteld, het stond zelfs al enige tijd gereserveerd. Sterker nog, het stond al 3 jaar geparkeerd bij haar werkgever want mevrouw had er recht op sinds september 2009, de datum van haar ontslag!

Mede omdat mevrouw van plan was een nieuw huis te  (laten) bouwen en daarvoor geld nodig had, was een stamrecht BV zeker een mooie optie (zie: uw eigen geldverstrekker). Eenmaal op kantoor terug besloot ik eerst te gaan kijken wat er staat geschreven over de termijn waarin een ontslagvergoeding geacht dient te zijn opgenomen cq aangewend. Ik wist dat de fiscus een redelijke termijn hanteert om je keus te kunnen maken…maar wat is redelijk? Nog niet zo lang geleden – eind december 2011 –  is er hierover een uitspraak geweest.

Vraag: (……) De werknemer wordt (dan) een redelijke termijn gegund om zich te oriënteren en een besluit te nemen over het soort stamrecht, stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht en over de uitvoerder daarvan. In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan meer duidelijkheid over de lengte van en de voorwaarden voor die termijn en over de stalling van het geld in de tussentijd. Wat is in dit soort situaties een redelijke termijn?

Antwoord: (……)In alle gevallen kan een termijn van 6 maanden als redelijk worden aangemerkt. De ontslagvergoeding moet derhalve binnen 6 maanden na de toekenning zijn ingebracht in een stamrecht, een stamrechtspaarrekening of een stamrechtbeleggingsrecht, dat of die voldoet aan de wettelijke regels.

In de situatie waarin het niet mogelijk is om de ontslagvergoeding binnen de gestelde termijn van 6 maanden in te brengen in een stamrecht, een stamrechtspaarrekening of een stamrechtbeleggingsrecht, zal de (ex-)werknemer tegenover de inspecteur aannemelijk moeten maken dat in zijn geval de redelijke termijn nog niet is verstreken.

Met andere woorden: Als de ontslagvergoeding langer dan 6 maanden geleden is toegekend en je hebt als (ex-)werknemer geen goede reden waarom je het geld binnen die tijd niet hebt aangewend dan mag je het niet meer onbelast in een stamrecht BV of bankspaarrekening storten. Kortom: Als een ontslagvergoeding op u wacht: oriënteren is zeker goed, maar uitstel van uw beslissing kan letterlijk afstel betekenen!

Vanaf welk bedrag een stamrecht BV?

kosten vs opbrengsten
kosten vs opbrengsten

Veel mensen vragen mij vanaf welk bedrag het interessant is om voor de stamrecht BV te kiezen. Ze horen of lezen vaak dat je er niet aan moet beginnen onder de € 50.000 of zelfs € 70.000.

Nu is het best lastig in één of twee zinnen uit te leggen waar deze ‘grenzen’ vandaan komen. Zelfs al probeer ik het, dan komt er later toch nog wel eens het bezwaar: ‘Tja maar ik las toch dat het pas interessant is vanaf…….’

Ik zal het hier dan ook maar voor eens en altijd goed uit proberen te leggen! Belangrijk is dat u niet aanneemt wat er geschreven wordt. Niet als een ander een bedrag noemt en niet als ik een bedrag noem! Het gaat erom dat u zelf meedenkt hoe we aan sommige bedragen komen. En geloof me, zo moeilijk is het eigenlijk niet.

Waar we over spreken wordt in de economie het break-even punt genoemd. Dit is het punt waarop de kosten de opbrengsten passeren, of omgekeerd, van welke kant je het bekijkt.

Stel je bent een bedrijf gestart dat stoelen importeert. Naast de opstartkosten van 150.000 euro kost een stoel je 100 euro per stuk om aan te schaffen (je variabele kosten) en je verkoopt iedere stoel voor 200 euro. En stel ook even dat er verder geen additionele kosten of opbrengsten zijn.  Uitgangspunt is dat het bedrijf 10 jaar draait, je opstartkosten zijn verdeeld over die 10 jaar dan (150.000/10=) € 15.000 per jaar (dit zijn dan je jaarlijkse vaste kosten).

Als je in je eerste jaar 100 stoelen verkoopt maak je verlies. Immers 100 maal 200 euro per stoel is 20.000 euro aan opbrengsten, echter hier staat 100 maal € 100 inkoopkosten tegenover en 15.000 aan vaste kosten; samen € 25.000.

De rekensom wordt: € 20.000 opbrengsten minus € 25.000 aan kosten; je leidt een verlies van 5000 euro.

Waar ligt dan je break-even punt? Oftwel waar ligt het punt dat je verlies omslaat in een winst. Wel, om dat te berekenen deel je de vaste kosten door de winst per stoel (opbrengst minus inkoop) , oftewel € 15.000 / (200 – 100) = 150 stuks

Bij een verkoop van 150 stoelen draai je noch winst noch verlies want € 200 – 100 = €100 maal 150 = €15.000 zijnde gelijk aan je vaste kosten.

Zo is er bij een stamrecht BV ook een punt wanneer deze noch winstgevend noch verlieslatend is. Dit is het break-even punt van de stamrecht BV. Is het bedrag hoger dan maakt de BV winst, is het bedrag lager dan maakt het verlies. Dit bepaalt dus mede ook of het wel of niet interessant is een BV te laten oprichten.

Hoe rekenen we dit uit? Precies op dezelfde manier, eerst moeten we weten wat de vaste en wat de variabele kosten zijn en wat de opbrengsten zijn. De kosten van de stamrecht BV zijn: de oprichtingskosten, boekhoudkosten en vroeger de kosten van de KvK.

Hoeveel zijn je vaste kosten: 1500 euro oprichtingskosten. Deze verdelen we wederom over de looptijd: stel we gaan er van uit dat de BV na 15 jaar stopt te bestaan (meestal langer) dan zijn de kosten 1500 / 15 = 100 per jaar (= je jaarlijkse vaste kosten)*.

Dan hebben we net als met het voorbeeld van de stoelen jaarlijks terugkerende kosten (variabele kosten): dit zijn de boekhouder en de kosten van de inschrijving KvK. Deze laatste zijn vanaf 2013 komen te vervallen. De boekhouding kost 450 euro per jaar. 

Totale kosten 450 + 100 = 550 euro per jaar.

Wat zijn de opbrengsten? Laten we er van uitgaan dat we in deze tijden niet gaan beleggen en ook niet in obligaties gaan. We zijn zijn saai en conservatief en behalen  – en bepalen – het rendement aan de hand van de variabele rente. Deze is nu ca 2,0 %. De opbrengst van een stamrecht BV is dus het ingelegde bedrag maal 2,0%. Maar ja, het ingelegde bedrag weten we niet, we willen juist weten bij welk bedrag het interessant wordt!

Het break-evenpunt is dan weer op dezelfde manier te berekenen: we delen de vaste kosten door de winst:

550 / (winst 2,0% =) 0,02 = €27.500

Dus: vanaf 27.500 euro zijn de opbrengsten gelijk aan de kosten van de BV!

Nu stelt u zich ongetwijfeld de vraag waar komen bedragen als 50.000 en 70.000 dan vandaan!?

Antwoord: veel advieskantoren rekenen aanzienlijk meer oprichtingskosten (tot soms wel 3400 euro) en/of  rekenen met aanzienlijk meer boekhoudkosten (soms wel tot 1300 euro per jaar). Stop deze bedragen maar eens in de formule en bereken het break-even punt dan nogmaals! U zult zien dat u dan al aardig in de buurt komt!

Kortom: de hoogte van het bedrag aan ontslagvergoeding wanneer een stamrecht BV interessant wordt, wordt bepaald door de kosten t.ov. de opbrengsten. Heeft u een duur advieskantoor in de hand genomen die u nog eens flink laat betalen voor de boekhouding dan ligt het bedrag aanzienlijk hoger dan dat u het bij ons laat doen. Ook hangt het af van het rendement van de BV. Gebruikt u de BV om uw hypotheek af te lossen dan is de rente die u betaalt – bijvoorbeeld 4% – tevens het rendement.

Conclusie:Is de conclusie nu dat je een ontslagvergoeding vanaf 27.500 euro in een stamrecht BV moet stoppen? Nee, niet direct. Natuurlijk hangt het af van uw wensen, wat wilt u met de BV? Wilt u  er bijvoorbeeld de helft uit opnemen als lening dan zou het leuk zijn als de andere helft de kosten al redelijk dekt. Of wilt u het gebruiken om een bedrijf mee op te starten? Het is dus niet een absolute grens maar een grijs gebied. Maar wel een grijs gebied dat aanzienlijk lager ligt dan veel mensen (adviseurs, boekhoudkantoren, uw collega, de buurman) u doen geloven!

Voor meer info ga naar: stamrechtbv.net

Heeft u vragen of wilt u (toch) een stamrecht BV laten oprichten, bel ons dan gerust: 020-775 19 88

*Ben je jong, bijvoorbeeld pas 40, dan is het reëel aan te nemen dat de looptijd van de BV veel langer is, bijvoorbeeld 30 of 35 jaar. In dat geval drukken de vaste kosten per jaar – (1500/30=) € 50 per jaar –  dus aanzienlijk minder op de berekening en ligt het breakevenpunt (500/0,02 = 25.000) nog wat lager.

Veel succes!

Rogier

Kemmelot,ontslagvergoedingspecialist

‘Geen gouden handdrukken in Amsterdam’

‘Geen gouden handdrukken in Amsterdam’

Laatste update:  22 december 2011 19:20

AMSTERDAM – De gemeenteraad van Amsterdam wil afrekenen met gouden handdrukken. Als een bestuurder vrijwillig weggaat, dan heeft hij geen recht op vergoeding. Wordt hij ontslagen, dan krijgt hij maximaal één jaarsalaris mee.

Bovenstaand artikel werd mij door mijn compagnon toegestuurd een paar dagen geleden.  De titel spreekt voor zich: het einde der gouden handdrukken is bij de gemeente Amsterdam nabij. De media heeft het artikel waarschijnlijk integraal overgenomen zoals het door de gemeenteraad naar buiten is gebracht.

Slecht nieuws zo lijkt het voor een kantoor als het onze; Kemmelot, waar we ons louter met de ontslagvergoeding bezighouden, of beter gezegd bezighouden met het fiscaal gunstig wegzetten van ontslagvergoedingen.

Dus toch maar even goed lezen wat ze precies bedoelen. De gemeente betaalt bij vrijwillig ontslag  geen ontslagvergoedingen meer uit, en als hij of zij ontslagen wordt slechts één enkel jaarsalaris.

Allereerst het vrijwillige ontslag. Dan krijg je bij de gemeente Amsterdam geen geld meer mee. Was dit dan zo? Schijnbaar wel. Vreemd, dat als je vrijwillig ontslag neemt je een vergoeding meekrijgt…. Daar heb je namelijk helemaal geen recht op. Het heet niet voor niets een ontslagvergoeding! Als iemand op vrijwillige basis een bedrijf verlaat – of dat nu een overheidsinstantie is of een bedrijf  mag niets uitmaken – behoor je normaal gesproken helemaal niets te krijgen…  Maar goed, de regenteske overheid houdt er meestal andere regels op na…

Maar dan het tweede deel: Bij niet vrijwillig ontslag wordt nog maar één jaarslaris meegegeven!  Hoe zit het dan eigenlijk als je niet voor de Amsterdamse overheid werkt maar voor een normaal bedrijf zoals de meesten van ons. Dan geldt bij ontslag normaal gesproken de kantonrechtersformule. Wat houdt deze formule in?

Laten we de verwijtbaarheid even buiten beschouwing, dan geldt de volgende formule:

  • Elk dienstjaar tot en met het 34e levensjaar = 0,5 maandsalaris vergoeding
  • Elk dienstjaar vanaf het 35e tot en met het 44e levensjaar = 1 maandsalaris vergoeding
  • Elk dienstjaar vanaf het 45e tot en met het 54e levensjaar = 1,5 maandsalaris vergoeding
  • Elk dienstjaar vanaf het 55e levensjaar = 2 maandsalaris vergoeding

Wat houdt dit in? Stel, u bent 40 en u wordt ontslagen na een dienstverband van 10 jaar. Wat krijgt u? Bij aanvang van uw dienstverband was u 30 en voor die eerste 5 jaren ontvangt u een half maandsalaris per jaar. Voor de jaren vanaf uw 35ste ontvangt u 1 maandsalaris per dienst jaar. In dit voorbeeld krijgt u dus 5 maal 0,5  en 5 maal 1 = 7,5 maansalaris bij ontslag. Dat is nog lang geen jaarsalaris, terwijl we het hebben over een dienstverband van 10 jaar!

Dit jaarsalaris zou u in dit voorbeeld pas krijgen als u na uw 40ste nog eens 4,5 jaar zou hebben doorgewerkt. Deze jaren tellen immers allen voor 1 maand mee en dan komt u aan 1 volledig jaarsalaris (7,5 + 4,5 =12). Voor de duidelijkheid een dienstverband van 14,5 jaar dus (we laten het afronden even)

Het kan ook korter. Als u van uw 45 ste tot uw 54ste in loondienst ben geweest tellen de jaren met 1,5 maand door. En als u zo slim bent om pas in uw 55ste levensjaar voor de gemeemte te gaan werken heeft u na 6 jaar het jaarsalaris als gouden handdruk binnen.

Hoe lang is het gemiddelde dienstverband bij de overheid eigenlijk??  Hoe lang zit een gemeenteraadslid in de raad? Wanneer stapt een medewerker over naar een andere baan? Iemand die vanaf zijn 25ste bij de gemeente werkt heeft één volledig jaar aan ontslagvergoeding pas bereikt op zijn 42ste, oftewel na 17 jaar. In de meeste gevallen blijft de ontslagvergoeding dus gewoon intact.

De titel geen gouden handdrukken meer in Amsterdam lijkt dan ook een beetje overdreven. Het enige dat verandert is dat lange dienstverbanden niet meer excessief beloond worden met een surplus aan salaris.

Rogier Kemme, Kemmelot, de ontslagvergoedingspecialist.

Ontslagvergoeding te ontvangen? Bel ons op 020-775 19 88 of mail op info@ontslagvergoeding.nu

Is een stamrecht BV duur?

Een van de meest gehoorde bezwaren van de stamrecht BV is dat deze (te) duur is. Meestal gevolgd door het argument dat een stamrecht BV veel rompslomp met zich mee brengt. Waar komen deze meningen nou vandaan?

Laat ik allereerst zeggen dat het óf óf is. Óf een stamrecht BV is duur óf het geeft rompslomp. Met de rompslomp wordt de boekhouding bedoeld. Dit zijn de jaarlijkse balansen en de aangifte die gedaan moeten worden. Maar om welke kosten gaat het?

Als je een stamrecht BV opricht heb je te maken met de oprichtingskosten. Dit zijn de kosten van de notaris en diegene die je begeleidt de BV op te zetten. Dit zou je zelf ook kunnen doen ware het niet dat je tegen veel dingen aanloopt waar je waarschijnlijk nog nooit mee te maken hebt gehad dat het waarschijnlijk beter is dit door een adviesburo te laten doen. Denk bijvoorbeeld aan de stamrechtovereenkomst, en de fiscale toetsing/goedkeuring ervan.

Bij Kemmelot kost de oprichting zo’n € 1500.  Dat is inclusief notariskosten en uiteraard ook de stamrechtovereenkomst die voorgelegd wordt aan de fiscus.

Dan zijn er nog de jaarlijkse kosten. Dit zijn de kosten van de boekhouder en de inschrijving bij de KvK. De laatste kost € 50 per jaar. De boekhouder is wat duurder, hiervoor moet je zeker € 450 euro rekenen, en dan gaan we uit van een stamrecht BV waarin niet uitgebreid gehandeld wordt maar welke als pensioenvoorziening is bedoeld (Kemmelot rekent €450 per jaar).

Als we de éénmalige oprichtingskosten buiten beschouwing laten hebben we dus jaarlijks te maken met de boekhouder à 450 euro en de kvk à 50 euro. € 500 in totaal.

Als dit de jaarlijkse kosten zijn in je spaarpolis kan je met recht over een woekerpolis spreken. Maar zijn de kosten voor een BV nou wel zo hoog? Als ik € 50.000 in een BV stort zijn mijn kosten 1% van het totaal. De meest simpele spaarrekening levert aanzienlijk meer op, zelfs in deze tijd van lage (spaar-)rentes.

Met die kosten wordt wel de boekhouding en de aangifte van de BV gedaan. Daarmee is alles gedaan. Geen rompslomp dus. Het enige wat je moet doen is doorgeven wat je met het geld gedaan hebt in dat jaar. Heb opgenomen/van de stamrecht BV geleend, zo ja hoeveel, heb je het belegd, zo ja hoeveel.

De voordelen van de BV zijn echter mererlei. Geld opnemen wanneer je dat nodig acht (buiten 1% sterftekans-regel) als lening aan privé, hypotheek (gedeeltelijk) aflossen, een eigen bedrijf beginnen en relatief volledige belegging- en bestedingsvrijheid.

Hoe komt het dan dat toch zoveel mensen denken dat een Stamrecht BV duur is? Dit heeft o.a. te maken met de ondoorzichtigheid van de kosten voor de boekhouding. Zo kan je naar een gerenomeerd accountantskantoor gaan en je jaarlijkse cijfers op mooi papier af laten drukken. De nota zal er ook naar zijn. Rekeningen van boven de 1000 euro zijn eerder regel dan uitzondering. En dan wordt een BV inderdaad duur.

Mijn advies: zoek zelf een boekhouder in de buurt of laat de boekhouding door ons doen, u bent dan nooit meer dan 500 euro per jaar kwijt.

En dan is een BV dus helemaal niet duur. Wat u zelfs ook nog zou kunnen doen is een cursus boekhouden via bv. Elsevier. Dan kunt u de boekhouding zelf doen. Maar ja dan heeft u wel de rompslomp….

Uw eigen geldverstrekker?

Ongeveer een maand geleden belde een mevrouw ons op. Ze had van ons gehoord via een collega. Ze was 47 jaar en was net ontslagen als directiesecretaresse bij haar werkgever. Ze was niet blij met de gang van zaken maar de ontslagvergoeding van een kleine 90.000 euro was een kleine pleister op de wonde. Het geld had ze niet direct nodig. Haar man werkte nog, het pensioen van beiden was meer dan voldoende en er dreigde ook geen liquiditeitsprobleem op de korte termijn.

Het enige wat al jaren dwars zat was dat zij destijds gekozen hadden voor een variabele rente op hun hypotheek.
Zo’n rente kan zo maar oplopen en dat gaf haar altijd al een onrustig gevoel. Nu is dat probleem makkelijk op te lossen door de rente vast te zetten, maar de langetermijnrente was in die periode bijna 2 procent opgelopen dat ze twijfelde of dit nou wel zo een goed idee was….

Omdat de hoogte van de hypotheek 75.000 euro was, opperde ik het volgende: we richten een stamrecht BV (zie hier) op voor mevrouw en storten hier de 90.000 euro in. Daarna maken wij voor haar een leningovereenkomst waarin de BV 75.000 euro leent aan mevrouw privé tegen een rente van 5%.

Met dit bedrag lost mevrouw de hypotheek af die op haar woning rust.  Ze is zodoende af van de onzekere variabele rente en daarnaast van de externe geldverstrekker. Ze is nu als het ware haar eigen bank geworden! Zie hier
De 5% mag ze fysiek overmaken van de privérekening naar de BV of het bij de lening aan prive optellen. Mevrouw kiest ervoor het ook daadwerkelijk over te maken.

Wat gebeurt er: mevrouw betaald 5% rente over 75.000 jaarlijks op dezelfde datum aan het eind van het jaar. Deze 5% mag ze aftekken van de belastingen, het is immers gewoon hypotheekrente. Dit levert haar een aftrekpost op van € 3750 per jaar waarvan ze 42% terug krijgt (Zie voor belastingschijven).

Daarnaast zijn er inkomsten voor de BV. De BV maakt een jaarlijkse winst van €3750 op een totaal van 90.000 euro, een rendement van ca 4%. Hiermee voldoet de BV aan de rendementseis en hoeft ze niet of nauwelijks vennootschapsbelasting af te dragen (blijft binnen rekenrendement en jaarlijkse kostenopslagen).
Bovendien loopt ze nauwelijks risico over de beleggingen van de BV. Ze is immers zelf diegene die zorgt voor het rendement dat de BV maakt.

De jaarlijkse rentebijschrijvingen zullen later zorgen voor een hogere uitkering op pensioengerechtigde leeftijd wanneer mevrouw de stamrecht BV tot uitkering wil laten komen. Zou ze dit laten  doen op 65-jarige leeftijd en blijft de situatie ongewijzigd dan leveren haar rentebijschrijvingen (65 -/- 47 jaar=)18 jaar maal € 3750 =   67.500 euro.
Dit levert mevrouw een extra pensioenuitkering op van ca € 4700 jaarlijks of € 380 maandelijks levenslang

Is bovenstaande optie het overwegen waard? Mail ons dan info@kemmelot.nl

Objectief advies?

Al enige tijd bekijk ik de partijen die zich bezighouden met het geven van advies rondom ontslagvergoedingen. Het is best lastig daar een goed beeld van te krijgen. Als ik de woorden gouden handdruk of ontslagvergoeding in tik volgen er de nodige partijen.

Maar is dit wel zo? Als ik bij een aantal hits kijk die op de eerste pagina van google staan, blijken ze vaak naar één en dezelfde partij te verwijzen: de Gouden Handdrukspecialist. Als ik wat meer sites open dan kom ik nog wat andere namen tegen: VRB-belastingadviseurs is een goede nummer twee.

Als ik verder doorga wordt de spoeling dunner. Er komt zo hier en daar een tussenpersoon langs of een advocatenkantoor. Ook wordt er links en rechts flink op los geadverteerd – adwords. Naast bovenstaande partijen valt op dat enkel banken en verzekeraars veel voorbij komen, ABN-AMRO, OHRA en nog een paar…

Omdat ik met mijn adviesbureau advies geef over ontslagvergoedingen of gouden handdrukken (het is maar welke benaming u prefereert) kom ik in aanraking met banken. Logisch, je kan er een bankspaarrekening onderbrengen en bij het oprichten van een stamrecht BV zal deze ook gekoppeld moeten worden aan een bankrekeningnummer.

Aan de bank waar ik het meeste mee werkte, vroeg ik eens wie de grootste partijen waren waar mensen hun ontlagvergoeding onderbrengen. Zij zien immers de aanvragen voor bankrekeningen voor stamrecht BV’s met enige regelmaat voorbij komen. Wel, mijn conclusie op basis van de zichtbaarheid lijkt ook op te gaan voor het marktaandeel.

De eerder genoemde partijen lijken samen ca 20% marktaandeel te hebben, daarnaast doen de banken veel bankspaarrekeningen en zijn er nog legio tussenpersonen die met enige regelmaat – de één wat hoger dan de ander – zaken aanbrengen.

Maar hoe objectief is dit advies, vraag ik mij af? Als de twee grootste partijen belastingadvieskantoren zijn? VRB zegt het eerlijkheidshalve zelf al in de naam, maar de Gouden Handdrukspecialist is een dochter van W&P belastingadviseurs. De handel voor een belastingadvieskantoor zit hem in het doen van aangiften voor de belasting.  Als je iemand met een ontslagvergoeding een lijfrente of een bankspaarrekening adviseert, valt er weinig aangifte te doen. Een stamrecht BV loont echter wel degelijk de moeite. Hier moeten ieder jaar jaarcijfers voor worden opgemaakt en er moet aangifte worden gedaan.

Nog sterker geldt dit voor een bank. Zij kunnen eenvoudigweg niets anders dan u een bankspaarrekening aanbieden. Een BV oprichten kunnen ze niet en een lijfrente kan slechts door een verzekeraar worden aangeboden.

En dan zijn er nog die legio tussenpersonen die zeggen hierin advies te geven. Maar hoeveel tussenpersonen weten hoe je een stamrecht BV opricht? Hebben ze een notaris in dienst? Weten ze hoe je een stamrechtovereenkomst moet opstellen…?

Eenieder die een ontslagvergoeding in het vooruitzicht krijgt gesteld doet er goed aan degelijk advies in te winnen. Kijk daarbij welke belangen er liggen en of de aanbieder in kwestie wel in staat is u een keuze aan te bieden. Is dit laatste niet het geval dan is een advies nauwelijks een advies te noemen!