Geplaatst in In 't nieuws

Het nieuwe ontslagrecht in een notedop…

Rutte weer eens blij.....Er is dan toch nog een sociaal akkoord bereikt tussen werkgevers, werknemers en het kabinet. Maar wat staat er nu precies in? De belangrijkste maatregelen die betrekking hebben op het ontslagrecht uit het sociaal akkoord hebben we op een rij gezet:

1) De ontslagvergoeding: De hervormingen in het ontslagrecht gaan door (zie eerder artikel hier), maar worden wel pas vanaf 1 januari 2016 ingevoerd. Dit zou oorspronkelijk op 1 juli 2014 gebeuren. Het is dus anderhalf jaar vooruit geschoven. Dit in verband met de huidige crisis, waardoor de combinatie averechts zou werken. De beperking van de ontslagvergoeding raakt vooral de oudere werknemer die lang in dienst is geweest en die in deze crisis nauwelijks kans heeft om weer aan een baan te komen. Maar goed, ook hier hadden we het al eerder over (liever ten halve gekeerd dan …..).
Alle ontslagen werknemers krijgen in de toekomst een ontslagvergoeding, terwijl dat nu niet voor iedereen geldt. Het bedrag van deze ontslagvergoeding wordt beperkt tot maximaal 75 duizend euro tenzij je salaris hoger is dan 75.000, dan geldt een beperking tot maximaal het jaarsalaris. Deze laatste maatregel is nieuw. Je kan in de nieuwe regelgeving op basis van de hoogte van je salaris meer krijgen dan 75.000 euro maar op basis van de duur van je dienstverband niet.
Voorbeeld: laten we een maandsalaris van respectievelijk 5000 en van 10.000 euro nemen bij dienstverbanden van 18 en 36 jaar. Bij ontslag na 18 jaar geldt (18 * 0,5 * 5000 =) 45.000 euro ontslagvergoeding. Na 36 jaar dienstverband met een salaris van 5000 euro per maand zou je (0,5 * 5000 * 36 =) 90.000 euro ontvangen maar dit is dus gemaximeerd tot 75.000 euro, omdat je jaarsalaris lager is dan dat bedrag.
Verdien je 10.000 euro per maand, dan is dit (12,96 * 10.000 =) 129.600 euro per jaar wat ook weer meer is dan 75.000 euro. Zo ontvang je na 18 jaar (18 * 0,5 * 10.000 =) 90.000 euro. Na 36 jaar dienstverband volgt (36 * 10.000 * 0,5 =) 175.000 euro en is de vergoeding gemaximeerd tot het jaarsalaris, in dit voorbeeld zijnde die 129.600 euro.

2) Transitiebudget:Het geld moet door de werknemers worden aangewend om zo snel mogelijk weer een baan te vinden, maar of hier ook weer vier maandsalarissen voor staan is nog niet duidelijk. Als de eerdere voorstellen intact blijven dan hebben ontslagen werknemers na een dienstverband van langer dan een jaar recht op een transitiebudget van een kwart maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Dit bedrag heeft een maximum van vier maandsalarissen (ofwel 16 jaar dienstverband) en is bijvoorbeeld bedoeld voor omscholing of voor outplacementbureaus.

3) WW: De maximale WW-duur blijft 38 maanden in plaats van 2 jaar. Ook wordt het tweede jaar uitgekeerd op basis van het genoten salaris (en dus niet het minimumloon) met als bovengrens het maximale dagloon, waarvan het laatste jaar betaald door de werkgever in plaats van door de overheid. Ook deze maatregel gaat pas in op 1 januari 2016.

4) Arbeidsmarkt:De zogenaamde flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt aangepast. Tijdelijke contracten wordt beperkt tot maximaal 2 jaar en er komt een verbod op een nul-urencontract in de zorg. De verdere plannen zijn nog onduidelijk.

Het is mij niet helemaal duidelijk waar het kabinet nu de bezuinigingen op de korte termijn (<2 jaar) vandaan wil halen om het zo verschrikkelijk belangrijke Europese quotum van <3% te halen maar vooruit; wij zijn blij met de voorlopige instandhouding van de ontslagvergoeding.

Rogier Kemme
Kemmelot,
Stamrecht BV Specialist

Geplaatst in In 't nieuws

Ontslagrecht en vergoeding in nieuw regeerakkoord VVD – PvdA

VVD en PvdA zijn er uit. Op 30 oktober 2012 werd het nieuwe akkoord gepresenteerd. Wat zijn de veranderingen voor het ontslagrecht en de ontslagvergoeding?

Allereerst het ontslagrecht algemeen. De ingangsdatum van het nieuwe ontslagrecht is 1-7-2014. Het blijft zo dat een werkgever die een werknemer wil ontslaan het UWV om een ontslagadvies moet vragen. Bij een reguliere situatie, t.w. een doorlopend contract, is de gang naar de kantonrechter niet meer mogelijk.
Als de werkgever een positief advies omtrent het ontslag van het UWV heeft gekregen is er geen sprake van een te betalen ontslagvergoeding. Op zich is daar niets vreemds, want dat is nu ook niet het geval.
Nu komt het vreemde: ook wanneer het UWV geen akkoord afgeeft mag de werkgever de werknemer toch ontslaan. De werknemer heeft in zo’n geval de mogelijkheid om de rechter te vragen om het ontslag terug te draaien of de werkgever te veroordelen tot het betalen van een ontslagvergoeding. Echter dit moet hij achteraf doen.
Is er sprake van een positief ontslagadvies dan zal de rechter alleen nog maar een ontslagvergoeding eisen als hij het ontslag onterecht vindt of als het ontslag aan de werkgever te wijten is.

Dan de ontslagvergoeding. De kantonrechtersformule komt te vervallen. Er wordt alleen dan nog een ontslagvergoeding toegewezen wanneer de werknemer onterecht is ontslagen of als het ontslag (hoofdzakelijk) aan de werkgever is te wijten. Om een ontslagvergoeding te krijgen zal de werknemer zelf naar de rechter moeten gaan.
Letterlijk zegt het akkoord: “Indien de rechter een ontslag onterecht vindt of in hoofdzaak aan de werkgever te wijten is, kan hij een vergoeding toekennen. Indien de werkgever is afgeweken van een negatief ontslagadvies van het UWV, kan de rechter het ontslag ook ongedaan maken. De ontslagvergoeding bedraagt maximaal een half maandsalaris per dienstjaar, met een grens van 75.000 euro. Er is geen mogelijkheid tot hoger beroep.
De hoogte van de vergoeding mag door de rechter dus maximaal worden gesteld op een half maandsalaris per gewerkt dienstjaar met een maximum van 75.000 euro. Dit is een enorme teruggang van de huidige situatie waar een maximum geldt van een factor 2. Het lijkt er ook nog eens op dat de ontslagvergoeding niet geheel vrij besteedbaar blijft. Letterlijk staat er in het akkoord: “Deze lastenverzwaring (……) wordt gecompenseerd door lagere ontslagvergoedingen, die door een wettelijke norm in omvang beperkt worden, en omgezet in een transitiebudget ten bate van (om)scholing en van werk-naar-werk trajecten”

Bij onvrijwillig ontslag moet de werkgever de werknemer een opleidings-/omscholingscompensatie geven. Mensen die na een dienstverband langer dan een jaar worden ontslagen hebben recht op een transitie-budget van een kwart maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Dit bedrag heeft een maximum van vier maandsalarissen (oftwel 16 jaar dienstverband) en is bijvoorbeeld bedoeld voor omscholing of voor outplacementbureau’s.

Dan de WW. Nu komt de regeling er op neer dat je voor ieder jaar dat je hebt gewerkt, één maand WW krijgt. Dus als u 32 jaar gewerkt hebt, ontvangt u 32 maanden een WW-uitkering. Het maximum is gesteld op 38 maanden. De hoogte is gebaseerd op het laatste verdiende loon met een maximum van ca €50.000 op jaarbasis.
Als u na 1 januari 2014 werkloos wordt, heeft u nog slechts maximaal 12 maanden recht op de huidige hoge WW-uitkering. Daarna wordt de WW-uitkering nog maximaal 12 maanden uitgekeerd, echter gebaseerd op het minimumloon.

Ik heb al enkele keren eerder mijn persoonlijke mening gegeven over de op hande zijnde maatregelen. De werknemers die wat ouder zijn (>50 jaar) en/of langere dienstverbanden hebben worden hierdoor het meest geraakt.
In een economische crisis zullen zij ook niet snel weer een nieuwe baan krijgen. Te duur, te vaak ziek, te weinig kneedbaar zullen de meeste werkgevers denken en eerder kiezen voor iemand van 25 jaar. Keuze genoeg tenslotte in de economische crisis. De ontslagene blijft werkloos met een langdurige afhankelijkheid van de sociale voorzieningen als gevolg.
Ook een run op de (kanton)rechter dreigt. Omdat er nu duidelijkheid – of in ieder geval eenduidigheid – is omtrent de hoogte van een ontslagvergoeding – denk aan de kantonrechtersformule – bieden werkgevers het vertrekkend personeel meestal een vergelijkbare regeling aan. Dit om een (eventueel kostbare) gang naar de rechter voor te zijn.
Dit hele proces begint nu weer overnieuw. De werkgever zal laag (of zelfs niets) aanbieden waarop de werknemer weer naar de rechter stapt. En wat gaat deze besluiten…..

Rogier Kemme
Rogier Kemme is mede-eigenaar van Kemmelot- de ontslagvergoedingspecialist welke zich bezighoudt met het fiscaal vriendelijk onderbrengen van ontslagvergoedingen

Geplaatst in In 't nieuws

Uw ontslagvergoeding vanaf 1 januari 2014?

OntslagrechtBent u ouder dan 45 en al even in loondienst? Weet u wat u nu mee zou krijgen als u ontslagen zou worden? En over 10 jaar? Best een aardig bedrag toch? En dat naast uw WW. U zingt het dan in ieder geval even uit. En dat mag ook wel, want voor iemand wiens leeftijd uit 2 cijfers bestaat en begint met een 5 is de kans op een nieuwe baan gemiddeld ca 1%!
De Kunduz-coalitie van VVD, CDA, D’66, CU en GL heeft er andere gedachten over. Zij hebben grootse plannen met het ontslagrecht. Wat gaat er veranderen?

1. Allereerst de ontslagprocedure. Een werkgever heeft nu 2 routes op basis waarvan hij een werknemer kan ontslaan. Óf hij vraagt het ontslag aan bij het UWV – de aanvraag duurt dan vaak lang en kan worden geweigerd – of men ontbindt het contract en betaalt een ontslagvergoeding.
In de nieuwe plannen echter mag iedere werknemer pér direct ontslagen worden. Achteraf kun je bij de rechter dit ontslag aanvechten maar er wordt vooraf niets meer getoetst.

2. De hoogte van de ontslagvergoeding. Nu geldt hiervoor (vaak) de kantonrechtersformule. Deze formule houdt in dat bij ontslag je afhankelijk van je leeftijd 0,5 tot 2 maal het maandsalaris ontvangt voor ieder gewerkt dienstjaar. Hoe hoger de leeftijd van de werknemer in combinatie met het aantal dienstjaren, hoe hoger de vergoeding (bereken voor jezelf)
Deze regeling gaat volledig op de schop. Ieder jaar dat je hebt gewerkt telt voor een kwart tot maximaal een half maandsalaris mee en de ontslagvergoeding zal nooit meer bedragen dan een half jaarsalaris!

Laat ik het concrete verschil duidelijk maken aan de hand van een reëel voorbeeld: Iemand is 55 jaar, heeft een maandsalaris van € 5000 en wordt ontslagen na een dienstverband van 30 jaar. Dan zou hij of zij o.b.v. de kantonrechtersformule nu € 157.500 ontvangen. Een aardige aanvulling zeker als je bedenkt dat de werknemer meestal ook nog recht heeft op 37 maanden ww-uitkering.
In de nieuwe situatie zou dit maximaal 5000 * 12,96 * 0,5 = € 32.400 worden. Ongeveer 20% van het oude bedrag!!
Let wel: dit is de maximale variant! Het kan ook een kwart zijn per gewerkt jaar, dan komen we in bovenstaand voorbeeld op € 16.200 uit.

3.Verplichte ‘van-werk-naar-werk trajecten’. Om de feestvreugde na het ontslag verder te vergroten krijgt de ontslagen werknemer deze vergoeding niet meer ‘in handen’ maar moet deze worden aangewend als budget voor een zogenaamd ‘werk-naar-werk traject’. Waar je nú de vergoeding kunt gebruiken als aanvulling op de WW of om een bedrijf te beginnen, dient deze in de nieuwe plannen aan scholing te worden besteed. Op welke wijze dergelijke van ‘werk-naar-werk trajecten’ ingericht gaan worden en ‘budgetten’ aangewend dienen te worden is overigens nog niet bekend.

Mijn persoonlijke mening is dat deze plannen veel en veel te ver gaan. Punt 1 is verdedigbaar. Nu moet een werkgever soms 2 jaar lang een dossier bijhouden van een werknemer die niet functioneert. Punt 2 decimeert de ontslagvergoeding juist bij die mensen waar die vergoeding voor bedoeld is, namelijk de oudere langer in dienst zijnde werknemer die waarschijnlijk fors inkomensverlies gaat lijden. Maar waar hebben we het over als deze schadeloosstelling niet eens meer mag worden gebruikt als inkomstencompensatie (Punt 3).
Hoe moet iemand die de 50 ruimschoots is gepasseerd en een specialistische functie had in deze tijd aan een nieuwe baan komen? Wat moet iemand die zijn uitgaven op zijn salaris heeft afgestemd met een fooi van enkele duizenden euro’s die ook nog eens moet worden aangewend voor scholing?
Daarbij is mijns inziens de consequentie dat een grote groep mensen uit financiële nood veel eerder gebruik zal moeten maken van een vangnet, meestal de bijstand (en bij verdere beperking van de WW-duur ook nog eens eerder).

Sterker nog: doordat de ontslagvergoeding niet meer mag worden gebruikt als inkomensaanvulling zal een grote groep mensen zelfs al in de WW-uitkeerperiode in de problemen komen. Dit met alle consequenties van dien (bijvoorbeeld verplichte huisverkoop). De maatregel lijkt dus eerder de kosten voor de overheid omhoog te jagen….

Als het dan geen bezuiniging is, wat is het dan wel? Het idee is dat door de lagere ontslagvergoeding een werkgever eerder een oudere werknemer aanneemt. Oftewel het moet de doorstroming bevorderen. Maar wordt een oudere werknemer nu dan niet aangenomen vanwege de hoge ontslagvergoeding? Kul natuurlijk. De reden dat werkgevers oudere werknemers minder snel aannemen heeft als oorzaak dat – in de ogen van veel werkgevers – oudere werknemers een lagere arbeidsproductiviteit hebben, minder flexibel zijn, een hoger ziekteverzuim hebben en minder kneedbaar zijn.
Daarbij is van een écht hoge ontslagvergoeding pas sprake als de werknemer lang in dienst is geweest. Oudere werknemers kunnen helemaal niet meer lang in dienst zijn want daar zijn het oudere werknemers voor! Daarbij is de ontslagvergoeding nu al gemaximeerd tot het mis te lopen salaris tot het pensioen en niet meer dan dat.

De maatregel lijkt dus aan beide kanten, zowel als bezuiniging en als ombuiging de plank volledig mis te slaan. Na 12 september weten we waarschijnlijk meer……

Rogier Kemme,
Kemmelot Ontslagvergoedingspecialist

PS: Werkgevers lezen/weten dit ook! Als je een ontslagvergoeding/regeling krijgt aangeboden bedenk dan dat dit waarschijnlijk je laatste kans is met een geldbedrag het bedrijf te verlaten!