Geplaatst in In 't nieuws, Stamrecht BV's

Je (stamrecht) BV omzetten naar Flex BV (1)

Een van de meest gestelde vragen sinds de invoering van de Flex-wet is of je een gewone (stamrecht) BV ook kan omzetten in een Flex BV. Het antwoord: dat kan, echter onder strikte voorwaarden.
De reden waarom veel mensen dit willen is niet zozeer de inhoudelijke verandering, maar het terugvorderen van de € 18.000 startkapitaal.
Vanaf 1 oktober wordt de minimale kapitaaleis afgeschaft. Dat wil zeggen dat je de BV in principe kan laten bestaan uit één aandeel van 1 eurocent.
Zodoende kan de € 18.000 zonder consequenties bijna geheel uit de BV worden gehaald of, als dit kapitaal bij de oprichting van de BV geleend is (bv.voorgeschoten door de bank), van de balans af worden gehaald en hoef je de daarmee gepaard gaande rente ook niet meer te betalen.

Deze ‘herwaardering’ kan op twee manieren geschieden: door intrekking van de ingekochte aandelen of door het ‘afstempelen’ van de aandelen. Wij kiezen voor het laatste. Heeft u 180 aandelen van 100 euro dan mag u ze laten afstempelen tot (bijvoorbeeld) 1 euro waardoor u 17.820 euro uit uw BV mag halen (als die er nog in zit tenminste).

Een belangrijk aandachtspunt in het nieuwe recht bij kapitaalvermindering is het volgende:

In de BV moet een zodanig kapitaal aanwezig blijven dat de BV haar lopende schulden kan blijven voldoen. Verder dient het eigen vermogen groter te zijn dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Wordt er teveel geld aan de BV onttrokken, en blijkt dat voorzien had kunnen worden dat de lopende schulden niet voldaan zouden kunnen worden, dan is de klant/aandeelhouder persoonlijk aansprakelijk. Ook dient de aandeelhouder het aan hem uitgekeerde bedrag aan de BV terug te betalen. Schulden die binnen een jaar na de kapitaalvermindering ontstaan worden vermoed voorzien te zijn geweest.

Om er zeker van te zijn dat de belastingdienst een omgezette BV niet alsnog laat afkopen, zetten wij een BV alleen dàn om als er schriftelijke toestemming is van de belastingdienst.

Rogier Kemme
Kemmelot Stamrecht BV Specialist
Mail ons op: rogier@kemmelot.nl

Bel ons op: 020-775 19 88

Geplaatst in In 't nieuws, Stamrecht BV's

De Flex-BV

De flex-bv komt er aan. Het wetsvoorstel hiervoor is op 12 juni gepasseerd in de eerste kamer. Wat houdt dit nu precies is?

Er zijn een aantal dingen veranderd. Het meest in het oog springende is het vervallen van de verplichting tot het vooraf volstorten van het nominaal aandelenkapitaal. Normaal gesproken is er een startkapitaal nodig van € 18.000 euro, het nominale aandelenkapitaal van de (stamrecht)BV. Vanaf 1 oktober vervalt deze verplichting.
Goed nieuws? In principe wel. Je hoeft nu geen € 18.000 euro meer ter beschikking te hebben, cash of in girale tegoeden, om een stamrecht BV op te richten. Echter dit probleem – voor diegene die het geld niet voorhanden hebben, en dat zijn er veel – was al ondervangen doordat een grote Nederlandse bank in samenwerking met o.a. ons de € 18.000 al ter beschikking stelde als lening.
Het geld werd (en wordt) door de bank op de geopende stamrecht-rekening gestort en er kan een berichtje naar de notaris dat de BV kan worden opgericht. Nadat de BV is opgericht wordt de € 18.000 weer teruggestort naar de bank.
De lening was gratis (lees: rente- en kostenvrij) uit commercieel oogpunt. Immers omdat de bank het bedrag voorschiet komt de rekening die onder de BV hangt ook bij die bank en daar komt dus ook de ontslagvergoeding binnen. Zo verzekert de bank zich van een mooie doorstroom aan creditgelden. Klant blij, bank blij, iedereen blij.

Echter aan dit ‘voorschieten’ zat ook een nadeel. Omdat de € 18.000 weer teruggestort wordt na de oprichting van de BV was er boekhoudkundig sprake van een lening (zie mijn blog hierover). En wil een lening zakelijk zijn dan moet hierover rente worden voldaan. Omdat de consumptieve kredietrente-aftrek al jaren is afgeschaft is deze rente niet aftrekbaar en heb je dus wel een kostenpost op de balans!

Dat wordt per 1 oktober dus verleden tijd. Dit heeft nog weer een extra voordeel. Zo is er weer een andere regel – ja, dit is Nederland – dat als je niet meer leent dan € 17.500 je hierover geen rente hoeft te betalen aan de BV. Omdat deze vrijstelling van 17.500 betrekking heeft op alle geleende gelden uit de BV valt hier ook de 18.000 euro onder die is voorschoten door de bank als startkapitaal. Heb je van deze service gebruik gemaakt dan kan je dus niet meer profiteren van de 17500 vrijstelling. Deze is immers door de € 18000 startkapitaal al volledig ingenomen.
Doordat deze eis komt te vervallen komt deze vrijstelling ook weer in zicht. Rentevrij lenen tot 17500! Zeker interessant als je een lening consumptief besteedt! Zou je namelijk je huis gaan verbouwen of een gedeelte van je hypotheek aflossen dan is rente betalen helemaal niet erg omdat je deze dan ook weer kan aftrekken van je inkomstenbelasting.

Het wordt dus weer een stukje aantrekkelijker om een ontslagvergoeding in een BV te storten. Dit was al zeer aantrekkelijk omdat het geld dan niet bij je inkomen wordt opgeteld. Zo betaal je niet de volle 52% en worden ook andere zaken niet duuurder omdat je opeens een hoger inkomen hebt. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een crèche.
Je inkomen is hoger dus mag je bijdrage aan veel zaken ook gelijk omhoog….

Kortom: We gaan de goede kant op…..tenzij de nieuwe plannen omtrent de ontslagvergoeding doorgaan….

Rogier Kemme
Kemmelot
020-775 19 88
Meer weten over stamrecht BV’s? Ga naar www.stamrechtbv.net

Geplaatst in Stamrecht BV's

Zelf wel of geen 18.000 euro startkapitaal storten…

Door € 18000 te lenen en in de BV te stoppen, wordt het aandelenkapitaal volgestort. Dat kapitaal is ooit bedacht om te voorkomen dat BV’s zouden worden opgericht, maar over niet voldoende middelen zouden beschikken om daadwerkelijk de in de doelomschrijving omschreven activiteiten uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan het hebben van voldoende middelen voor het uitkeren van de stamrechtverplichting, het aangaan van schulden of de in- en verkoop van goederen mits aangegeven in de akte.

Het lijkt er nu op dat deze regel zal worden afgeschaft maar omdat dit al 4 jaar wordt geroepen geloof ik het pas als het daadwerkelijk is ingevoerd. Voor 1 januari 2012 was de afschaffing van de minimumkapitaaleis gepland maar deze datum is niet gehaald. Volgens veel notarissen zal de afschaffing nu per 1 januari 2013 plaatsvinden. De Eerste Kamer moet echter nog akkoord gaan maar de kans dat de invoering op die datum gaat plaatsvinden is nu wel wat groter. Overigens staat de behandeling van het wetsvoorstel nog niet op de agenda van de Eerste Kamer. Voorlopig dient er voor het oprichten van een BV dus 18000 euro aanwezig te zijn.

Nu hebben veel mensen die € 18.000 niet voorhanden. Wij (Kemmelot) kunnen in zo een geval dit bedrag in samenwerking met de bank laten voorschieten. Dit is kosteloos, dus om die reden hoeft u het niet te laten. Veel mensen vragen wat van het voorschieten de consequenties zijn.

Nu hoeft de € 18.000 in de praktijk vaak niet te worden terugbetaald aan de BV* Ook niet als de BV gaat uitkeren. Officieel moet dit wel, het is tenslotte een lening met een looptijd en aflossing, echter omdat het bedrag niet inkomstenbelastingplichtig is – het komt voort uit ‘netto’ geld – maakt het voor de bruto-netto berekening en de afdracht aan de fiscus niet uit of deze bij de uitkeringen wel of niet wordt meegenomen*. Het wel of niet terugbetalen van de € 18.000 – mits voorgeschoten – hoeft dus geen belemmering te zijn.

25-8-2013: * Er komen veel vragen over bovenstaande passage. De verplichting tot het storten van 18.000 is inmiddels afgeschaft, echter er zijn veel mensen die een bv hebben waarbij ze de 18/m destijds hebben moeten storten. Omdat de 18.000 netto geld is hoeft deze in principe niet te worden betrokken bij de belaste uitkeringen. Echter als er een tekort ontstaat in de BV t.o.v. de in de stamrechtovereenkomst overeengekomen uitkering gebaseerd op de destijds ontvangen ontslagvergoeding – hier kan sprake van zijn als het behaalde/te behalen rendementen minder zijn dan de oprenting in de stamrechtovereenkomst minus de kostenreserveringen – kan deze worden aangesproken.
Daarnaast controleert de belastingdienst op het ogenblik streng op leningen. Dit houdt in: of de rente jaarlijks wordt voldaan en of de lening (tijdig) wordt terugbetaald.

Echter, als je het geld laat voorschieten moet dit geld ook weer worden terugbetaald aan de schuldeiser, de bank. Zodoende wordt na het passeren van de akte het geld weer teruggestort naar de bank. Op dat moment ontstaat een schuld van u (privé) aan de BV. Over deze schuld moet een zakelijke rente worden betaald, over de hoogte valt te discussiëren maar ligt op dit moment tussen de 3 en de 6 % per jaar. Dit betekent dat u per jaar bijvoorbeeld € 600 euro betaalt aan uw eigen BV. Op zich is dit geen probleem maar over deze rente betaalt u bij uitkering wel weer inkomstenbelasting. Op zich is dit ook geen probleem alleen is de rente als je deze betaalt niet aftrekbaar. Daarnaast verwacht de fiscus dat u bovenstaande afspraken wel heeft vastgelegd.

Als u liever geen rente zoals in bovenstaand voorbeeld betaalt, dan stort u het gehele bedrag zelf naar de BV. Een voordeel kan zijn dat over de naar de BV gestorte gelden niet meer de 1,2% vermogensrendementsheffing hoeft te worden afgedragen. Een fiscaal voordeeltje dus (sommige mensen hevelen om die reden zelfs tonnen eigen vermogen over naar hun BV).

Heeft u het geld echter niet (beschikbaar) dan loont het de moeite zelf € 500 euro naast de voorgeschoten € 18.000 te storten. Oftewel de € 18.000 lening te beperken tot een lening van (minder dan) € 17.500. Een lening van (minder dan) € 17.500  is vrijgesteld van rentebetaling. De grens van het berekenen van rente over geleend kapitaal is namelijk gesteld op 17.500.

Bent u van plan uit uw BV geld op te nemen voor een lening aan uzelf of aan derden dan heeft bovenstaande maatregel geen enkele zin. Immers de € 17.500-grens geldt voor alle leningen samen. Komt u met één of meerdere leningen boven dit bedrag uit dan vervalt de regel en dient u over iedere geleende euro alsnog rente te betalen.

Conclusie: als u de € 18.000 niet beschikbaar kan stellen, moet dit zeker geen reden zijn om geen BV te verkiezen voor de ontslagvergoeding. Zorg er wel voor – dat als u het bedrag laat voorschieten – er een deugdelijke leningovereenkomst aan ten grondslag ligt.

Brengt u bij ons de boekhouding onder – standaard slechts € 450 per jaar – dan verschaffen wij u de leningovereenkomst.

Rogier Kemme,  Kemmelot Stamrecht BV Specialist/ info@stamrechtbv.net/ 020-775 19 88

*Zou het wel verplicht worden gesteld de € 18.000 terug te storten wanneer de BV tot uitkering komt en heeft u dit bedrag niet voorhanden dan kunt u op 65 (of 67)-jarige leeftijd het geld opnieuw van de bank lenen, het in de BV storten en het als jaaruitkering (sterftekans is immers <1jaar op die leeftijd) weer terugstorten via uw eigen rekening naar de bank. Op dat moment heeft u alsnog aan alle verplichtingen voldaan.