Geplaatst in In 't nieuws, Stamrecht BV's

Je stamrecht BV omzetten naar Flex (2)

Wie van plan is om zijn of haar stamrecht BV om te zetten naar een Flex BV moet goed op een aantal zaken letten.

Waar gaat het om? In principe staat de belastingdienst het niet toe dat je een stamrecht BV omzet in een Flex BV. De belastingdienst stelt dat de omzetting de toekomstige aanspraak namelijk niet mag aantasten. Letterlijk wordt gesteld:’Indien de BV door het terugbetalen van het aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend niet langer in staat is om het pensioen en/of stamrecht volledig uit te keren, is er sprake van een (gedeeltelijke) afkoop van pensioen of stamrecht.’
Allereerst wat wordt hier gezegd? De omzetting mag er dus niet voor zorgen dat het kapitaal dat gereserveerd staat om uitgekeerd te gaan worden wordt verminderd (of vermeerderd).
Op zich lijkt dit nooit een probleem – tenzij er geen dividend is opgenomen – immers de aanspraak bestaat uit de gestorte ontslagvergoeding opgerent met het oprentingspercentage minus de kostenafslagen. Het nominale aandelenkapitaal wordt niet tot de (belaste) aanspraak gerekend.
Dus stel je hebt in 2008 100.000 euro meegekregen en in een stamrecht BV gestort. De BV is opgerent met het U-rendement ingaande op 1-1-2012. Het u-rendement was toen 2,12%. Als we dit rendement nu doorrekenen naar 65-jarige leeftijd minus de kosten afslagen komen we op de (IB-)belaste aanspraak.
Zolang je dus niet minder rendement gemaakt hebt dan de 2,12% zou er dus niets aan de hand zijn. Echter als de BV omgezet wordt naar een Flex BV is er sprake van een nieuwe BV en dus een nieuwe stamrechtovereenkomst.
Als we de BV wederom oprenten met het u-rendement ingaande op passeerdatum dan zouden we voor oktober 2012 uitkomen op 1,40%.
Als we dan het rekensommetje wederom maken ontstaat er een probleem. Diezelfde 100.000 (met de rente van 3/4-jaar erbij) komt met oprenting van 1,40% nooit meer aan het bedrag waar eerst goedkeuring voor is gegeven.
Door de onttrekking van 18.000 euro aan nominaal aandelen kapitaal boet de BV aan liquiditeiten in en is er dus sprake van een vermindering van de toekomstige aanspraak. De omzetting zou daarmee in strijd zijn met de regels van de fiscus.

Echter als er sprake is van een bestaande BV met een variabel U-rendement doet zich het bovenstaande probleem niet voor. Immers de rendementen zullen in de toekomst ten alle tijden gelijk blijven omdat er zowel in de huidige als de nieuwe stamrechtovereenkomst uitgegaan wordt van de – tweemaandelijks vast te stellen – U rendementen.
Echter dan dient de waarde van de aanspraak op moment van omzetting wel exact hetzelfde te zijn als de gecumuleerde (U-)rendementen.
Dus als we het voorbeeld van hierboven nemen. 100.000 op basis van het U-rendement van de afgelopen 4 jaar (over 2009, 2010, 2011 en 2012 resp. 3,46%, 2,73%, 2,76 en 1,71%)= € 111.085
Dan moet bij omzetting de waarde van de aanspraak ook feitelijk € 111.085 zijn. Die kans is natuurlijk zeer klein.
Dit probleem kan echter opgelost worden door het bedrag tot dit nivo aan te vullen door middel van een storting uit privé.

Gedane opnames in de vorm van (lopende) leningen leveren overigens geen probleem op. Wel verdient het de aanbeveling nieuwe leenovereenkomsten te maken en een bijvoegsel te maken waarin is opgenomen dat de nieuwe BV de oude leenovereenkomst overneemt.

ook hier geldt weer: wilt u de BV (bij ons) laten omzetten vraag eerst een goedkeuring aan de inspecteur!

Meer info: rogier@kemmelot.nl

Geplaatst in In 't nieuws, Stamrecht BV's

Je (stamrecht) BV omzetten naar Flex BV (1)

Een van de meest gestelde vragen sinds de invoering van de Flex-wet is of je een gewone (stamrecht) BV ook kan omzetten in een Flex BV. Het antwoord: dat kan, echter onder strikte voorwaarden.
De reden waarom veel mensen dit willen is niet zozeer de inhoudelijke verandering, maar het terugvorderen van de € 18.000 startkapitaal.
Vanaf 1 oktober wordt de minimale kapitaaleis afgeschaft. Dat wil zeggen dat je de BV in principe kan laten bestaan uit één aandeel van 1 eurocent.
Zodoende kan de € 18.000 zonder consequenties bijna geheel uit de BV worden gehaald of, als dit kapitaal bij de oprichting van de BV geleend is (bv.voorgeschoten door de bank), van de balans af worden gehaald en hoef je de daarmee gepaard gaande rente ook niet meer te betalen.

Deze ‘herwaardering’ kan op twee manieren geschieden: door intrekking van de ingekochte aandelen of door het ‘afstempelen’ van de aandelen. Wij kiezen voor het laatste. Heeft u 180 aandelen van 100 euro dan mag u ze laten afstempelen tot (bijvoorbeeld) 1 euro waardoor u 17.820 euro uit uw BV mag halen (als die er nog in zit tenminste).

Een belangrijk aandachtspunt in het nieuwe recht bij kapitaalvermindering is het volgende:

In de BV moet een zodanig kapitaal aanwezig blijven dat de BV haar lopende schulden kan blijven voldoen. Verder dient het eigen vermogen groter te zijn dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Wordt er teveel geld aan de BV onttrokken, en blijkt dat voorzien had kunnen worden dat de lopende schulden niet voldaan zouden kunnen worden, dan is de klant/aandeelhouder persoonlijk aansprakelijk. Ook dient de aandeelhouder het aan hem uitgekeerde bedrag aan de BV terug te betalen. Schulden die binnen een jaar na de kapitaalvermindering ontstaan worden vermoed voorzien te zijn geweest.

Om er zeker van te zijn dat de belastingdienst een omgezette BV niet alsnog laat afkopen, zetten wij een BV alleen dàn om als er schriftelijke toestemming is van de belastingdienst.

Rogier Kemme
Kemmelot Stamrecht BV Specialist
Mail ons op: rogier@kemmelot.nl

Bel ons op: 020-775 19 88

Geplaatst in In 't nieuws, Stamrecht BV's

De Flex-BV

De flex-bv komt er aan. Het wetsvoorstel hiervoor is op 12 juni gepasseerd in de eerste kamer. Wat houdt dit nu precies is?

Er zijn een aantal dingen veranderd. Het meest in het oog springende is het vervallen van de verplichting tot het vooraf volstorten van het nominaal aandelenkapitaal. Normaal gesproken is er een startkapitaal nodig van € 18.000 euro, het nominale aandelenkapitaal van de (stamrecht)BV. Vanaf 1 oktober vervalt deze verplichting.
Goed nieuws? In principe wel. Je hoeft nu geen € 18.000 euro meer ter beschikking te hebben, cash of in girale tegoeden, om een stamrecht BV op te richten. Echter dit probleem – voor diegene die het geld niet voorhanden hebben, en dat zijn er veel – was al ondervangen doordat een grote Nederlandse bank in samenwerking met o.a. ons de € 18.000 al ter beschikking stelde als lening.
Het geld werd (en wordt) door de bank op de geopende stamrecht-rekening gestort en er kan een berichtje naar de notaris dat de BV kan worden opgericht. Nadat de BV is opgericht wordt de € 18.000 weer teruggestort naar de bank.
De lening was gratis (lees: rente- en kostenvrij) uit commercieel oogpunt. Immers omdat de bank het bedrag voorschiet komt de rekening die onder de BV hangt ook bij die bank en daar komt dus ook de ontslagvergoeding binnen. Zo verzekert de bank zich van een mooie doorstroom aan creditgelden. Klant blij, bank blij, iedereen blij.

Echter aan dit ‘voorschieten’ zat ook een nadeel. Omdat de € 18.000 weer teruggestort wordt na de oprichting van de BV was er boekhoudkundig sprake van een lening (zie mijn blog hierover). En wil een lening zakelijk zijn dan moet hierover rente worden voldaan. Omdat de consumptieve kredietrente-aftrek al jaren is afgeschaft is deze rente niet aftrekbaar en heb je dus wel een kostenpost op de balans!

Dat wordt per 1 oktober dus verleden tijd. Dit heeft nog weer een extra voordeel. Zo is er weer een andere regel – ja, dit is Nederland – dat als je niet meer leent dan € 17.500 je hierover geen rente hoeft te betalen aan de BV. Omdat deze vrijstelling van 17.500 betrekking heeft op alle geleende gelden uit de BV valt hier ook de 18.000 euro onder die is voorschoten door de bank als startkapitaal. Heb je van deze service gebruik gemaakt dan kan je dus niet meer profiteren van de 17500 vrijstelling. Deze is immers door de € 18000 startkapitaal al volledig ingenomen.
Doordat deze eis komt te vervallen komt deze vrijstelling ook weer in zicht. Rentevrij lenen tot 17500! Zeker interessant als je een lening consumptief besteedt! Zou je namelijk je huis gaan verbouwen of een gedeelte van je hypotheek aflossen dan is rente betalen helemaal niet erg omdat je deze dan ook weer kan aftrekken van je inkomstenbelasting.

Het wordt dus weer een stukje aantrekkelijker om een ontslagvergoeding in een BV te storten. Dit was al zeer aantrekkelijk omdat het geld dan niet bij je inkomen wordt opgeteld. Zo betaal je niet de volle 52% en worden ook andere zaken niet duuurder omdat je opeens een hoger inkomen hebt. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een crèche.
Je inkomen is hoger dus mag je bijdrage aan veel zaken ook gelijk omhoog….

Kortom: We gaan de goede kant op…..tenzij de nieuwe plannen omtrent de ontslagvergoeding doorgaan….

Rogier Kemme
Kemmelot
020-775 19 88
Meer weten over stamrecht BV’s? Ga naar www.stamrechtbv.net